Handelsvilkår / Abonnementsbetingelserne

Handelens parter

Handelen indgås mellem køberen (brugeren) på den ene side, og firmaet GrammarSoft ApS (udbyderen) på den anden side. I en række produkter, tekster, og email-adresser, benytter GrammarSoft i stedet navnet GramTrans.

Betaling og betingelser for brug af kreditkort

Betaling sker normalt som online-betaling via PayPal. Eventuel kreditkortbetaling afvikles via PayPals egen kreditkortløsning. Der gennemføres først træk på din PayPal-konto eller dit kreditkort, når du igennem et afsluttende museklik har accepteret både handelen selv og nærværende handelsvilkår / abonnementsbetingelser. Kunden hæfter herefter for betalingen, og skal sørge for at der er tilstrækkelig dækning på den brugte konto. Ud over kreditkortbetalingerne står PayPal også for den løbende årlige eller halvårlige abonnementsfornyelse. Du vil dog også få en regulær kvittering og ordrebekræftelse direkte fra GrammarSoft.

Opsigelse af et abonnement kan ske enten ved at standse PayPal's fornyelsesordre eller ved at sende en email til support@gramtrans.com. Opsigelse er kun muligt forud for fornyelse af abonnementsperioden og ubrugte dele af perioder kan ikke refunderes.

Priser

De anførte abonnementspriser er enten halv- eller helårlige, og abonnementerne vil fortsætte indtil de bliver sagt op. Produktet er pålagt 25% moms.

Mængderabat og flerbrugeraftaler kan fås til firmaer og institutioner. For mere information, kontakt sales@gramtrans.com

Levering

Servicen (RetMig) leveres igennem internettet på produkthjemmesiden (retmig.dk) og via udvidelser til Google Docs, Microsoft Word, eller lignende brugerflader, og adgangen til servicen bliver aktiveret umiddelbart efter din betaling er registreret.

Fortrydelsesret

Privatbrugere har 14 dages fortrydelsesret, så længe du ikke har taget servicen i brug. Firmaer og andre kommercielle brugere har ikke fortrydelsesret.

Reklamation og ansvar

Programmet vedligeholdes løbende og er et meget robust og driftssikker system, men driftsforstyrrelser kan aldrig helt udelukkes, og GrammarSoft garanterer ikke hverken fejlfrihed eller afbrydelsesfrihed. Al benyttelse af tjenesten sker på eget ansvar og risiko.

Reklamationer skal meddeles til support@gramtrans.com uden unødig ophold og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har modtaget faktura eller konstateret en mangel. I det omfang GrammarSoft er ansvarlig overfor køberen, begrænses ansvaret til direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader eller indirekte tab såsom driftstab eller tabt arbejdsforjeneste m.m. GrammarSoft påtager sig heller ikke noget ansvar som følge af køberens aftaler med tredjepart.

Ansvar

Websitet og dets tjenester stilles til rådighed uden garantier. GrammarSoft og eventuelle underleverandører fraskriver sig ethvert ansvar, eksplicit eller implicit, for sidens indhold og rettelserne, salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Dette gælder både abonnenter, ikke-betalende brugere og tredjepartsinvolverede. Hverken GrammarSoft eller dets ejere og leverandører lover at siden eller rettelserne er fejlfrie, og der gives ingen driftsgaranti. Brugeren gøres således opmærksom på at der kan forekomme afbrydelser, nedbrud og andre tekniske problemer, og at al brug og download fra servicen sker på eget anskvar og risiko.

Hæftelse

Under ingen omstændigheder, uanset juridisk kontekst, sted eller teori, kan GrammarSoft og dets ejere og leverandører gøres erstatningsansvarlige med hensyn til indholdet af denne aftale eller vedrørende servicen og dets brug i almindelighed. Der er således ingen hæftelse for bl.a. (i) direkte eller indirekte skader eller tab i forbindelse med brugen af servicen; (ii) udgifter som følge af brugen af servicen, ikke-tilgængelighed eller erstatningsservices; (iii) tjenesteafbrydelser samt tab, ændring eller korruption af data; (iv) eller for meget indbetalte beløb i forbindelse med denne aftale. GrammarSoft hæfter ikke for ikke-levering eller forsinkelser der skyldes årsag udenfor dets rimelige kontrol. Ovenstående dækker ikke tilfælde hvor det er i konflikt med gældende lovgivning.

Force Majeure

I forbindelse med handel, betaling, levering og brug tages der forbehold for force majeure (fx blackout, krig, naturkatastrofer, strejker, brand, ødelæggelse af produktionhardware og -infrastruktur etc.). GrammarSoft kan i tilfælde af force majeure vælge mellem at hæve handelen eller at gennemføre handelen så snart normale forhold er genetableret. GrammarSoft kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for købers tab som følge af manglende levering.

Ophavsret og andre rettigheder

Med undtagelse af abonnenters brug af de i abonnementet inkluderede services, er det er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale helt eller delvis at mangfoldigøre, videregive, fremvise eller lagre materiale fra servicen. Al tekst, programkode og grafik, samt alle sproglige ressourcer på sitet tilhører rettighedshaverne bag programmet.

Anvendelsesvilkår

Uden forudgående skriftlig tilladelse eller en separat erhvervsaftale med GrammarSoft ApS er følgende ikke tilladt:

  • Automatisk brug: al tekst-input til vores service skal stamme fra en menneskelig bruger - systemet må ikke kaldes vha. et program-script eller en automatisk klient.
  • Multiple brugerkonti; hver person må kun have een brugerkonto. Brugernavn og password er strengt personligt, og må udelukkende anvendes til eget brug. Hvis der konstateres misbrug af kodeord og password, forfalder en bod på DKK 4.000,- pr overtrædelse, medmindre almindelige erstatningskrav ville medføre en større erstatningssum.

Fortrolighedsvilkår

GrammarSoft gemmer en del information vedrørende de tekster der sendes igennem servicen. Dette inkluderer følgende, men ikke kun følgende:

  • Selve teksten i sin helhed
  • Rettelserne
  • Brugerens IP-adresse
  • Det præcise tidspunkt hvor rettelsen blev udført

Derudover gemmer vi kundeinformation som påkrævet per dansk lov, nemlig kundens fulde navn og emailadresse, og for kommercielle kunder også deres postadresse.

Google, Microsoft, Adobe, og andre brugerflader, udvidelser, og add-ins

Diverse add-ins og udvidelser til Google Docs, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Adobe InDesign, og andre, kan bede om tilladelse til at læse din profil og persondata fra disse services, men denne information bliver aldrig sendt til os. Brugerfladerne benytter kun din profil til at gætte på hvilket sprog brugerfladen i første omgang skal vises på.

De data vi modtager og gemmer er de paragraffer som du aktiverer udvidelsen på, og kun de paragraffer. Hvis du aktiverer udvidelsen på en delmængde af et større dokument, så modtager vi kun den delmængde. Vi gemmer ikke data til at kunne identificere, hvilket dokument en given paragraf kommer fra, eller hvor i dokumentet en paragraf var.

Fortrolighed

Hvis du vil benytte servicen til fortrolige tekster eller tekster med følsomme persondata, kan du slå fortrolighed til fra indstillingerne. Hvis du har brug for en højere grad af sikkerhed af andre grunde, så kontakt os for at forhandle en skæddersyget løsning.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og varslede eller ikke-varslede ændringer i priser og produktspecifikationer.

GrammarSoft

GrammarSoft ApS er et dansk selskab, stiftet i 2000, med speciale i sprogteknologi. Udover grammatik- og komma-programmer tilbyder firmaet også maskinel oversættelse (gramtrans.com), automatisk tekstanalyse, maskinlæsbare ordbøger m.m. Alle produkter er baseret på aktuelle forskningsresultater inden for natursprogsparsning (NLP), korpuslingvistik og leksikografi.

CVR 24231992
support@gramtrans.com

arbejder, vent lidt